رده محصول
رسانه های اجتماعی
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اب نبات چوبی ستاره هر داستان خود است
- Dec 29, 2016 -

هر کس متفاوت است, خود را خود، هر ستاره دارای ویژگی های خاص خود، اب نبات چوبی ستاره هر داستان خود است.

داستان خورشید: اعتماد به نفس, خود.

عطارد داستان توهم نامحسوس، عرفان.

داستان زهره: مثبت و فعال، مرد ایده آل.

داستان زمین: امیدها و انتظارات با اسطوره عیسی مسیح.

داستان مریخ: عشق، ازدواج و زن ایده آل.

داستان مشتری: رشد و توسعه و ایمان و آموزش و پرورش.

داستان زحل: محدودیت نظم و انضباط، محدود به چالش.

اورانوس Monogatari: تحول، آزادی، ادراک مردم.

نپتون داستان: ذهن و خودشناسی و ارتباط و سفر.

پلوتون را داستان: عرفان.